قیمت روز نهاده ها

قیمت پایاندان در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۳۹۷