قیمت روز نهاده ها

قیمت سویا پلیت دامی در تاریخ ۱۴-۱۱-۱۳۹۶