ایمان تجهیز
مدیر عامل: ایمان یارنژاد
(ایمیل www ندارد!)