فناور نانو پژوهش مرکزی
مدیر عامل: اکرم حدادی
(ایمیل www ندارد!)