فن اوری آب ثمین (شخص حقیقی)
مدیر عامل: حسین عسگری
(ایمیل www ندارد!)