آذر کیهان تدبیر
مدیر عامل: میرمهدی سیدبابائی
(ایمیل www ندارد!)