دریا صنعت آسمان
مدیر عامل: یدا... قایدی نژاد
(ایمیل www ندارد!)