حاصل نوین
مدیر عامل: مهندس فریدون تصدیقی
(ایمیل www ندارد!)