اتوماسیون ایرانیان
مدیر عامل: اتوماسیون ایرانیان
(ایمیل www ندارد!)