قطران تصفیه (شخص حقیقی)
مدیر عامل: ابوالفضل میرحسینی
(ایمیل www ندارد!)