شهر ادوات خدابنده لو (سهامی خاص)
مدیر عامل: اسمعیل خدابنده لو
(ایمیل www ندارد!)