سپیدسازه دهقان (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: مرتضی نرگسیان سلطانی
(ایمیل www ندارد!)