توسعه کشاوزی ترشیز (شخص حقیقی)
مدیر عامل: حسین محبی
(ایمیل www ندارد!)