بازرگانی خورشیدی (شخص حقیقی)
مدیر عامل: مهدی خورشیدی
(ایمیل www ندارد!)