فروشگاه عزیزپور (شخص حقیقی)
مدیر عامل: وحید عزیزپور
(ایمیل www ندارد!)