آیش سبز گستر خزر (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: رضا عباسی کالی
(ایمیل www ندارد!)