کاریابی

نام متقاضی: سید مهدی سلیمانی
عنوان درخوست: در خواست کار
میزان تحصیلات: کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
رزومه کاری: فعالیت در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری، کپور و قزل آلا
تغذیه و جیره نویسی
تکثیر و پرورش ماهی قرمز

شرایط کاری: اواویت فعالیت در استان خراسان رضوی
سرمایه از شما
تلفن تماس: 09117240992
تاریخ درخواست: 1394-05-24