کاریابی

نام شخص/شرکت متقاضی: افرا سم
عنوان درخوست: نیازمند بازاریاب
زمینه فعالیت: سموم کشاورزی
شرایط کاری: نیازمند بازاریاب در محدوده ی چهارباغ بالا ، سی و سه پل
بازاریاب حضوری و تلفنی با ساعت کار آزاد و هر ساعت از شبانه روز به درخواست شخص بازاریاب
با حقوق و مزایای توافقی
تلفن تماس: 09361416049
تاریخ انقضاء: 1396/12/01