کاریابی

نام شخص/شرکت متقاضی: شرکت میهن پویش به نانو
عنوان درخوست: نمایندگی فعال فروش و بازاریاب
زمینه فعالیت: تولید و فروش کود شیمیایی و سموم
شرایط کاری: به همکاری تعدادی بازاریاب فعال و نمایندگی فروش با سود قطعی و مناسب نیازمندیم .

تلفن تماس: 09013858073
تاریخ انقضاء: 1398/05/18