کتابخانه - تغذیه و پرورش آبزیان

- روش‌های صید آبزیان
ناشر:
نویسنده: عسکری‌ساری، ابوالفضل
سال انتشار: 1389
- ت‍ک‍ث‍ی‍ر، پ‍رورش‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ م‍اه‍ی‍ان‌ آک‍واری‍م‍ی‌ زن‍ده‌زا
ناشر:
نویسنده: استواری، محمد
سال انتشار: 1389
- تکثیر و پرورش ماهی اسکار
ناشر:
نویسنده: فاضلی، زینب‌السادات
سال انتشار: 1389
- تکثیر و پرورش ماهی کوریدوراس
ناشر:
نویسنده: سوداگر، محمد
سال انتشار: 1389
- راهنمای عملی استفاده از آبهای کشاورزی برای پرورش ماهی قزل‌آلا (رنگین کمان)
ناشر:
نویسنده: ف‍راه‍ان‍ی‌، رض‍ا
سال انتشار: 1389
- مدیریت پرورشی در استخرهای ماهیان گرمابی
ناشر:
نویسنده: كوچكي، سحر
سال انتشار: 1389
- مدیریت شیلاتی
ناشر:
نویسنده: رج‍ب‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
سال انتشار: 1389
- م‍روری‌ ب‍رم‍اه‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ‬
ناشر:
نویسنده: عسگری، رضا
سال انتشار: 1389
- میکروبیولوژی در علوم شیلاتی
ناشر:
نویسنده: احمدی، کمال
سال انتشار: 1389
- راهنمای استفاده از کنجاله کلزا در تغذیه دام، طیور و آبزیان
ناشر:
نویسنده: احمدیان، فرهنگ
سال انتشار: 1388
- آبزیان
ناشر:
نویسنده: نسیم، حمید
سال انتشار: 1388
- آکو‌آریوم و تکثیر و پرورش ماهی‌های آکوآریومی آب شیرین
ناشر:
نویسنده: ع‍م‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
سال انتشار: 1388
- اطلس ماهیان آب شیرین
ناشر:
نویسنده: مرادی، حسین
سال انتشار: 1388
- بیماری‌های ماهیان زینتی
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- دنیای آبزیان ( علمی )
ناشر:
نویسنده: خاوندشاد، ستاره
سال انتشار: 1388
- غذا و تغذیه ماهی‌های آکواریومی
ناشر:
نویسنده: ع‍م‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
سال انتشار: 1388
- فیزیولوژی ماهی در سیستمهای پرورش متراکم
ناشر:
نویسنده: ودم‍ی‍ر، گ‍اری‌
سال انتشار: 1388
- کاربرد غذای زنده در پرورش آبزیان
ناشر:
نویسنده: حسینی، عباس
سال انتشار: 1388
- کنترل کیفی غذاهای دان (کنسانتره) آبزیان، دام و طیور
ناشر:
نویسنده: مورکی، نرگس
سال انتشار: 1388
- ماهیان آکواریومی آب شور
ناشر:
نویسنده: مرادی، حسین
سال انتشار: 1388
- مبانی ژنتیک آبزیان
ناشر:
نویسنده: یوسفیان، مهدی
سال انتشار: 1388
- مقدمه‌ای بر ایمن‌شناسی آبزیان
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- آشنایی با تکثیر و پرورش ماهیان (کپورماهیان)
ناشر:
نویسنده: فاضلی، زینب‌السادات
سال انتشار: 1388
- آکواپونیک: کشت و پرورش توام ماهی و گیاه در سیستم مداربسته با بازچرخانی آب
ناشر:
نویسنده: روستا، حمیدرضا
سال انتشار: 1388
- اسرار ماهیان آکواریوم
ناشر:
نویسنده: مهینی، سیامک
سال انتشار: 1388
[بازگشت]