کتابخانه - تغذیه و پرورش کرم ابریشم

- آشنایی با ابریشم
ناشر:
نویسنده: صالح‌علوی، غلامرضا
سال انتشار: 1387
- از کرم تا پروانه
ناشر:
نویسنده: رمزی، الکس
سال انتشار: 1386
- اصول و روشهای اصلاح نژاد کرم ابریشم
ناشر:
نویسنده: هو، زولی
سال انتشار: 1386
- آلاینده‌های زیست‌محیطی در نوغانداری
ناشر:
نویسنده: بیژن‌نیا، علیرضا
سال انتشار: 1385
- اص‍ول‌ پ‍رورش‌ ک‍رم‌ اب‍ری‍ش‍م‌
ناشر:
نویسنده: ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ی‍ن‌
سال انتشار: 1384
[بازگشت]