کتابخانه - متفرقه

- فیزیولوژی تنش‌های محیطی و مکانیسم‌های مقاومت در گیاهان باغی
ناشر:
نویسنده: ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍رن‍دی‌، رس‍ول‌
سال انتشار: 1389
- اقتصاد کشاورزی
ناشر:
نویسنده: ش‍وک‍ت‌ ف‍دای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
سال انتشار: 1389
- کشاورزی پایدار
ناشر:
نویسنده: م‍ی‍س‍ن‌، ج‍ان‌
سال انتشار: 1389
- مباحثی در زمینه کشاورزی پایدار
ناشر:
نویسنده: شمس، کيوان
سال انتشار: 1389
- تنوع زیستی در اکوسیستم‌های طبیعی و کشاورزی
ناشر:
نویسنده: حسن‌زاده قورت‌تپه، عبدالله
سال انتشار: 1389
- فیزیولوژی گیاهان زراعی
ناشر:
نویسنده: ابراهیم‌پور، فرشاد
سال انتشار: 1389
- ‏‫ایمنی زیستی و گیاهان تراریخته
ناشر:
نویسنده: م‍وری‌، دی‍وی‍د رون‍ال‍د
سال انتشار: 1389
- راهنمای گام به گام تکثیر گیاهان (بذرها، ریشه‌ها، پیازها و پداژها، خوابانیدن شاخه، قلمه ساقه، قلمه برگ، قلمه جوانه و پیوند زدن)
ناشر:
نویسنده: سجادی‌نیا، عبدالرضا
سال انتشار: 1389
- اصول و مبانی نماتود‌شناسی گیاهی
ناشر:
نویسنده: ن‍ص‍راص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
سال انتشار: 1389
- نقش کرمهای خاکی در کشاورزی
ناشر:
نویسنده: تالاشیلکار، ‏‫اس. سی
سال انتشار: 1388
- کشاورزی بیودینامیک
ناشر:
نویسنده: پورکاظم، اسماعیل
سال انتشار: 1388
- مدرسه مزرعه کشاورز(ffs) رهیافتی نوین در ترویج کشاورزی
ناشر:
نویسنده: دین‌پناه، غلامرضا
سال انتشار: 1388
- مدارس مزرعه‌ای کشاورزان (رهیافتی بدیل در ترویج کشاورزی)
ناشر:
نویسنده: ام‍ی‍ری‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
سال انتشار: 1388
- مدیریت ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارتباطات و کاربردهای آن در کشاورزی
ناشر:
نویسنده: مرتضوی، مهدی
سال انتشار: 1388
- مروری تاریخی بر نتایج مطالعات انجام شده مربوط به بهره وری، با تاکید بر بخش کشاورزی ایران
ناشر:
نویسنده: تهامی‌پور، مرتضی
سال انتشار: 1388
- هزینه تولید محصولات کشاورزی سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵
ناشر: وزارت جهاد کشاورزی. دفتر آمار و فناوری اطلاع
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- هزینه تولید محصولات کشاورزی سال زراعی ۸۷- ۱۳۸۶
ناشر: وزارت جهاد کشاورزی. دفتر آمار و فناوری اطلاع
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- بازگشت به طبیعت فلسفه کشت و کار طبیعی
ناشر:
نویسنده: فوکواوکا، ماسانوبو
سال انتشار: 1388
- کشاورزی پایدار
ناشر:
نویسنده: اسدی، علی
سال انتشار: 1388
- راهنمای عملیات پس از برداشت خرما
ناشر: سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- مقدمه‌ای بر شیمی‌گیاهی
ناشر:
نویسنده: بیگدلی ، محسن
سال انتشار: 1388
- مبانی برق در کشاورزی
ناشر:
نویسنده: گوستافسون، ‏‫رابرت ج
سال انتشار: 1388
- بهینه‌سازی کشاورزی
ناشر:
نویسنده: جمالی راد، مصطفی
سال انتشار: 1388
- ت‍ن‍وع‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍اورزی
ناشر:
نویسنده: وود، دی‍وی‍د
سال انتشار: 1388
- مبانی توسعه کشاورزی ارگانیک
ناشر:
نویسنده: شریفی‌ مقدم، محمد
سال انتشار: 1388
[بازگشت]