کتابخانه - مکانیزاسیون

- انتخاب، آزمون و ارزیابی ماشین‌ها و ادوات کشاورزی
ناشر:
نویسنده: اینز، ‏‫فرانک ام
سال انتشار: 1388
- زبان انگلیسی تخصصی (جواب نامه) برای دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون و مکانیک ماشین‌های کشاورزی
ناشر:
نویسنده: ب‍ه‍روزی‌ لار، م‍ن‍ص‍ور
سال انتشار: 1388
- زبان انگلیسی تخصصی( جواب نامه ) برای دانشجویان کارشناسی مکانیزاسیون و مکانیک ماشین‌های کشاورزی
ناشر:
نویسنده: ب‍ه‍روزی‌ لار، م‍ن‍ص‍ور
سال انتشار: 1388
- زبان انگلیسی تخصصی ( درس نامه ) برای دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون و مکانیک ماشین‌های کشاورزی
ناشر:
نویسنده: ب‍ه‍روزی‌ لار، م‍ن‍ص‍ور
سال انتشار: 1388
- زبان انگلیسی تخصصی (درس نامه) برای دانشجویان کارشناسی مکانیزاسیون و مکانیک ماشین‌های کشاورزی
ناشر:
نویسنده: ب‍ه‍روزی‌ لار، م‍ن‍ص‍ور
سال انتشار: 1388
- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍وال‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ ( م‍ک‍ان‍ی‍زاس‍ی‍ون)
ناشر: گروه مؤلفین پردازش
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- مقدمه‌‏ای بر مکانیزاسیون و ماشین‌های کشاورزی
ناشر:
نویسنده: غضنفری مقدم، احمد
سال انتشار: 1388
- مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره‌ای
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- ‌مهندسی کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- موتور و تراکتور ٬پرسش‌های چهارگزینه‌های و پاسخنامه تشریحی
ناشر:
نویسنده: پ‍ی‍م‍ان‌، م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
سال انتشار: 1388
- اندازه‌گیری و کنترل در کشاورزی
ناشر:
نویسنده: کاکس، سیدنی‌والتر رجینالد
سال انتشار: 1388
- راهنما و بانک سئوالات ماشین‌های کشاورزی بر اساس کتاب دکتر منصور بهروزی‌‌لار
ناشر:
نویسنده: قنواتی، مهدی
سال انتشار: 1388
- سامانه‌های نوین خاک‌ورزی
ناشر:
نویسنده: ع‍ل‍ی‍م‍ردان‍ی‌، رض‍ا
سال انتشار: 1388
- ماشین‌آلات قطع و استحصال جنگل
ناشر:
نویسنده: ترابی، اسدالله
سال انتشار: 1388
- ماشینهای کشاورزی: فرهنگ لغات‌ و اصطلاحات فنی
ناشر:
نویسنده: ناروئی، آریان
سال انتشار: 1388
- مبانی بررسی و ارزیابی ضایعات مکانیکی در محصولات کشاورزی
ناشر:
نویسنده: افکاری‌سیاح، امیرحسین
سال انتشار: 1388
- مبانی مهندسی برداشت محصولات کشاورزی
ناشر:
نویسنده: قضاوی، محمدعلی
سال انتشار: 1388
- مبانی مهندسی ماشین‌های خاک‌ورزی
ناشر:
نویسنده: قنبریان،داود
سال انتشار: 1388
- مقدمه‌‏ای بر مکانیزاسیون و ماشین‌های کشاورزی
ناشر:
نویسنده: غضنفری مقدم، احمد
سال انتشار: 1388
- مبانی مکانیزاسیون کشاورزی ( اصول و کاربرد )
ناشر:
نویسنده: ال‍م‍اس‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
سال انتشار: 1387
- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍راک‍ت‍ور - ادوات‌
ناشر:
نویسنده: م‍ک‌م‍ی‍لان‌
سال انتشار: 1387
- کارور تراکتور
ناشر:
نویسنده: یوسفی، روح‌اله
سال انتشار: 1387
- ۱۰سال کنکور ماشین‌های کشاورزی فنی و حرفه‌ای- کاردانش
ناشر:
نویسنده: ابراهیم‌زاده، حامد
سال انتشار: 1387
- عیب‌یابی سیستم‌های هیدرولیکی
ناشر:
نویسنده: لانگ، ملوین‌ای
سال انتشار: 1387
- کاربرد GPS در بخش کشاورزی
ناشر:
نویسنده: بیاضی، محمدحسن
سال انتشار: 1387
[بازگشت]