کتابخانه - سموم و آفات

- ابعاد قانونی سموم
ناشر:
نویسنده: استریپ، ‏‫ریچارد ا
سال انتشار: 1389
- مجموعه سوالات مهندسی تولیدات گیاهی
ناشر:
نویسنده: ابراهیم‌زاده، حامد
سال انتشار: 1389
- شناخت و کنترل آفات و بیماری‌های فضای سبز شهری
ناشر:
نویسنده: خداشناس‌رودسری ، مریم
سال انتشار: 1389
- آفات و بیماریهای مهم درختان میوه
ناشر:
نویسنده: ص‍ادق‍ی‌، س‍اس‍ان‌
سال انتشار: 1389
- اثر تاریخ کشت و نقش علفهای هرز در آلودگی و بقاء پاخوره گندم
ناشر:
نویسنده: ف‍ص‍ی‍ح‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
سال انتشار: 1389
- تاکسونومی یونجه‌های ایران
ناشر:
نویسنده: ق‍ن‍وات‍ی‌، ف‍رن‍گ‍ی‍س
سال انتشار: 1389
- بیماریهای گیاهان زراعی ایران
ناشر:
نویسنده: شریف‌نبی، بهرام
سال انتشار: 1389
- اصول و روشهای تشخیص در بیماری‌شناسی گیاهی
ناشر:
نویسنده: ف‍اک‍س‌، ‏‫آر. تی. وی
سال انتشار: 1389
- بیماری‌شناسی گیاهی
ناشر:
نویسنده: اگ‍ری‍وس‌، ‏‫ج‍ورج‌ ان
سال انتشار: 1389
- آفات بیماری‌ها‌، نماتدها و علف‌های هرز سیب زمینی و مدیریت تلفیقی آنها
ناشر:
نویسنده: رنجی، حسین
سال انتشار: 1388
- آفات و بیماریهای برنج
ناشر:
نویسنده: مجیدی، فرزاد
سال انتشار: 1388
- آفات و بیماری‌های گیاهی : کارشناسی ارشد مجموعه کشاورزی شامل شرح- نکته- تست
ناشر:
نویسنده: رفیعی، صمد
سال انتشار: 1388
- اصول کنترل آفات و بیماریهای گیاهی
ناشر:
نویسنده: خ‍ان‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
سال انتشار: 1388
- آفت‌کش‌ها و تجهیزات کاربرد آن‌ها: برای کارشناسان بهداشت محیط
ناشر:
نویسنده: غ‍ف‍اری‌، م‍ص‍طف‍ی‌
سال انتشار: 1388
- راهنمای شناسایی و مدیریت بیماری‌های باقلا
ناشر:
نویسنده: آقا جانی، محمد علی
سال انتشار: 1388
- بهینه‌سازی مصرف آفت‌کش‌ها‮‬‮‬
ناشر: دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- ‫راهنمای آفت‌کش‌های ایران ۱۳۸۸‬
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- شرح جامع آفات و بیماریهای گیاهی ،مهندسی کشاورزی،بیوتکنولوژی در کشاورزی
ناشر:
نویسنده: راستگو،اکرم
سال انتشار: 1388
- مجموعه آزمون‌های ۱۰ سال کنکور ارشد آفات و بیماری‌های گیاهی،مهندسی کشاورزی،بیوتکنولوژی در کشاورزی
ناشر:
نویسنده: راستگو،اکرم
سال انتشار: 1388
- اصول مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علف‌های هرز کارشناسی‌ ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی
ناشر:
نویسنده: رفیعی، صمد
سال انتشار: 1388
- آفات و بیماری‌های محصولات گلخانه‌ای: راهنمای عملی کنترل آفات و بیماری‌های محصولات گلخانه‌ای و روش ...
ناشر:
نویسنده: پوریان، حمیدرضا
سال انتشار: 1388
- مدیریت کنترل تلفیقی آفات زیتون
ناشر:
نویسنده: نوری، حسین
سال انتشار: 1388
- اطلس رنگی درختان میوه هسته‌دار
ناشر:
نویسنده: بوذری، ناصر
سال انتشار: 1388
- شناخت و مدیریت علف‌های هرز در مزارع چغندر قند
ناشر:
نویسنده: ن‍ج‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
سال انتشار: 1388
- بیماریهای مهم گیاهان خانواده بقولات در ایران( حبوبات و علوفه)
ناشر:
نویسنده: اخ‍وت‌، م‍ح‍م‍ود
سال انتشار: 1388
[بازگشت]