کتابخانه - تغذیه گیاه

- آهن در خاک و گیاه
ناشر: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
نویسنده:
سال انتشار: 1389
- مدیریت پایدار چرخه نیتروژن در کشاورزی و کاهش عوارض جانبی نیتروژن واکنشی
ناشر:
نویسنده: انجمن بین المللی صنعت کود
سال انتشار: 1389
- تغذیه کودی توت‌فرنگی(کشت خاکی و هیدروپونیک)
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1389
- نشانه‌های بالینی کمبود مواد مغذی و مسمومیت ناشی از آن‌ها
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1389
- کارایی مصرف فسفر خاک و کود
ناشر:
نویسنده: سایرز، جان کیت
سال انتشار: 1389
- روش کاربرد کمپوست در کشت چمن
ناشر:
نویسنده: صفاری، علیرضا
سال انتشار: 1389
- کمپوست مدیریت پایدار خاک و آب پالایش محیط
ناشر:
نویسنده: گیتی، عليرضا
سال انتشار: 1389
- ت‍غ‍ذی‍ه‌ درخ‍ت‍ان‌ م‍ی‍وه‌
ناشر:
نویسنده: نیجار، ‏‫جی. اس
سال انتشار: 1388
- استفاده از ایزوتوپها و روش‌های پرتوتابی در مدیریت آب ،خاک و تغذیه گیاه
ناشر:
نویسنده: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
سال انتشار: 1388
- استفاده از ایزوتوپها و روش‌های پرتوتابی در مدیریت آب ،خاک و تغذیه گیاه
ناشر:
نویسنده: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
سال انتشار: 1388
- کمبود و مسمومیت مواد غذایی در گیاهان زراعی و باغی
ناشر:
نویسنده: بنت، ویلیام
سال انتشار: 1388
- استفاده از ایزوتوپها و روش‌های پرتوتابی در مدیریت آب ،خاک و تغذیه گیاه
ناشر: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- نیتروژن گیاه و خاک
ناشر:
نویسنده: هافمن، جورجز
سال انتشار: 1388
- فسفات در گیاه و خاک
ناشر:
نویسنده: جانستون، ‏‫ا. ای
سال انتشار: 1388
- اصول فناوری تولید کمپوست
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ما
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- تولید کمپوست و ورمی‌کمپوست از ضایعات آلی
ناشر:
نویسنده: هاشمی مجد، کاظم
سال انتشار: 1388
- کمپوست: دانش و فناوری
ناشر: سازمان حفاظت محیط زیست
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- ازت کلید اصلی در بهبود خصوصیات کمی و کیفی محصول گندم
ناشر:
نویسنده: آق‍ال‍طف‌ال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
سال انتشار: 1387
- تغذیه کودی خیار داربستی
ناشر:
نویسنده: صلحی، محمود
سال انتشار: 1387
- روش جامع تشخیص و توصیه بهینه کود برای کشاورزی پایدار‬
ناشر:
نویسنده: م‍ل‍ک‍وت‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
سال انتشار: 1387
- اصول کاربردی مواد آلی در کشاورزی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (گرمسار).
نویسنده:
سال انتشار: 1387
- سبزیکاری با کمپوست
ناشر:
نویسنده: پ‍ی‍وس‍ت‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
سال انتشار: 1387
- ‏‫کمپوست( اصول مهندسی و مباحث طراحی)
ناشر:
نویسنده: ع‍ب‍دل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
سال انتشار: 1387
- ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای گیاه و مدیریت بهینه کودی
ناشر:
نویسنده: خوشگفتار‌منش، امیرحسین
سال انتشار: 1386
- مبانی تغذیه گیاه
ناشر:
نویسنده: خوشگفتار‌منش، امیرحسین
سال انتشار: 1386
[بازگشت]