نمایشگاهای داخلی

- دوازدهمین نمایشگاه دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی و صنایع وابسته
تاریخ: 23 تا 26 مرداد 97
مکان: قزوین
- شانزدهمین نمایشگاه دام و طیور، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته
تاریخ: 2 تا 5 مرداد ماه 1397
مکان: گرگان
- هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران
تاریخ: 15 تا 18 شهریور ماه 97
مکان: تهران
- دومین نمایشگاه صنعت آب و آبیاری کشاورزی و تاسیسات آب و فاضلاب
تاریخ: 14 تا 17 بهمن 97
مکان: همدان
- نمایشگاه کشاورزی قزوین
تاریخ: 10 تا 13 مهر
مکان: قزوین
- دوازدهمین نمایشگاه کشاورزی، ماشین آلات و صنایع وابسته
تاریخ: 3 تا 6 مهر ماه 1397
مکان: اراک
- نمایشگاه کشاورزی، باغداری، دام، طیور، شیلات و ماشین آلات مربوطه
تاریخ: 23 تا 26 مرداد ماه 1397
مکان: سنندج
- بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات و صنایع وابسته اگروفود ایرا
تاریخ: 8 تا 11 تیر ماه 1397
مکان: تهران
- دوازدهمین نمایشگاه دام و طیور، آبزیان، ماشین آلات کشاورزی و صنایع وابسته
تاریخ: 29 خرداد تا 1 تیر ماه 97
مکان: رشت
- پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
تاریخ: 2 تا 5 مرداد ماه 1397
مکان: همدان
- دهمین نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی، سم، کود، نهال و نهاده ها
تاریخ: 30 مرداد تا 2 شهریور ماه 97
مکان: زنجان
- چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی ، نهاده ، آبیاری ، گلخانه
تاریخ: 4 تا 7 اردیبهشت ماه 97
مکان: شیراز
- چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و شیلات
تاریخ: 18 تا 21 اردیبهشت ماه 1397
مکان: شیراز
- هشتمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ، نهاده ها ، آبیاری ، دام و طیور و شیلات
تاریخ: 30 دی تا 3 بهمن ماه 1397
مکان: اهواز
- هفتمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی ، ماشین آلات ، نهاده ها ، آبیاری و ..
تاریخ: 9 تا 12 دی ماه 1397
مکان: جیرفت
- ششمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات کشاورزی ، نهاده ها ، آبیاری ، دام و طیور
تاریخ: 18 تا 21 آذر ماه 1397
مکان: خرم آباد
- دهمین نمایشگاه کشاورزی ، باغبانی ، آبیاری ، دام و طیور
تاریخ: 22 تا 25 آبان ماه 97
مکان: ارومیه
- نمایشگاه بین المللی کشاورزی ماشین آلات ، ادوات ، نهاده ها ، آبیاری ، گلخانه و ..
تاریخ: 21 تا 24 شهریور ماه 97
مکان: تهران
- شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دام و طیور
تاریخ: 12 تا 15 تیرماه 1397
مکان: تبریز
- دهمین نمایشگاه کشاورزی ، ماشین آلات ، آبیاری ، گلخانه ، نهاده ها و دام و طیور
تاریخ: 30 مرداد تا 2 شهریور ماه 1397
مکان: زنجان
- چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ، نهاده ها ، ماشین آلات و صنایع وابسته
تاریخ: 3 تا 6 بهمن ماه 1397
مکان: مشهد
- چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور
تاریخ: 19 تا 22 تیرماه 1397
مکان: مشهد
- هفدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و باغبانی
تاریخ: 18 تا 22 اردیبهشت 1397
مکان: مشهد
- هفدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی(مکانیزاسیون ، آبیاری ، زراعت )
تاریخ: 27 تا 30 دیماه 1397
مکان: اصفهان
- هفتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه و گیاهان دارویی
تاریخ: 25 تا 29 اردیبهشت 97
مکان: اصفهان