نمایشگاه گیاهان دارویی


تاریخ: 8 تا 11 بهمن ماه 1398
مکان: شیراز

 تلفن: ۴-۳۲۲۳۷۸۵۲ (۷۱)۹۸ +   تلفکس: ۳۲۲۳۱۵۹۳-۳۲۲۳۳۴۷۰ (۷۱) ۹۸+
[بازگشت]