نمایشگاه شیلات و آبزیان و صنایع وابسته


تاریخ: 20 تا 25 بهمن ماه 1398
مکان: شیراز

تلفن: ۴-۳۲۲۳۷۸۵۲ (۷۱)۹۸ +   تلفکس: ۳۲۲۳۱۵۹۳-۳۲۲۳۳۴۷۰ (۷۱) ۹۸+
[بازگشت]