هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته


تاریخ: 11 تا 14 تیرماه 1398
مکان: تبریز[بازگشت]