قیمت ذرت در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 11600
حداکقر قیمت 12100
تلفن تماس --------