قیمت ذرت در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 11800
حداکقر قیمت 14000
تلفن تماس --------