قیمت ذرت در تاریخ ۱۳-۰۹-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 15000
حداکثر قیمت 15100
تلفن تماس --------