قیمت کنسانتره شیری در تاریخ --

نوع کنسانتره شیری متوسط
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 18000
حداکقر قیمت 18000
تلفن تماس --------
نوع کنسانتره شیری سوپر ویژه
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 21000
حداکقر قیمت 21000
تلفن تماس --------