قیمت کنسانتره شیری در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۳۹۷

نوع کنسانتره شیری سوپر ویژه
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 21400
حداکثر قیمت 21400
تلفن تماس --------
نوع کنسانتره شیری متوسط
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 18300
حداکثر قیمت 18300
تلفن تماس --------