قیمت میان دان در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 23600
حداکقر قیمت 23600
تلفن تماس --------