قیمت میان دان در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 24900
حداکقر قیمت 24900
تلفن تماس --------