قیمت خوراک طیور در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۳۹۷

نوع کنسانتره 0/5 % گوشتی
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 59500
حداکقر قیمت 59500
تلفن تماس --------
نوع کنسانتره 2/5% گوشتی مرحله یک
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 99500
حداکقر قیمت 99500
تلفن تماس --------
نوع پری استارتر
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 28300
حداکقر قیمت 28300
تلفن تماس --------
نوع کنسانتره 2/5 % گوشتی
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 101000
حداکقر قیمت 101000
تلفن تماس --------
نوع کنسانتره 2/5% گوشتی مرحله دو
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 93500
حداکقر قیمت 93500
تلفن تماس --------