قیمت خوراک طیور در تاریخ ۱۶-۰۴-۱۳۹۸

نوع کنسانتره 2/5% گوشتی مرحله یک
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 103500
حداکقر قیمت 103500
تلفن تماس --------
نوع کنسانتره 2/5% گوشتی مرحله دو
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 96000
حداکقر قیمت 96000
تلفن تماس --------
نوع کنسانتره 0/5 % گوشتی
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 59500
حداکقر قیمت 59500
تلفن تماس --------
نوع کنسانتره 2/5 % گوشتی
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 103000
حداکقر قیمت 103000
تلفن تماس --------