قیمت متیونین در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 188000
حداکقر قیمت 191000
تلفن تماس --------