قیمت متیونین در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 193000
حداکقر قیمت 196000
تلفن تماس --------