قیمت پولت در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 197000
حداکقر قیمت 217000
تلفن تماس --------