قیمت دام زنده در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 182000
حداکقر قیمت 202000
تلفن تماس --------