قیمت دام زنده در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 215000
حداکقر قیمت 270000
تلفن تماس --------