قیمت دام زنده در تاریخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 240000
حداکقر قیمت 440000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 250000
حداکقر قیمت 450000
تلفن تماس --------