قیمت دام کشتار در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 430000
حداکقر قیمت 670000
تلفن تماس --------