قیمت دام کشتار در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 420000
حداکقر قیمت 560000
تلفن تماس --------