قیمت دام کشتار در تاریخ ۲۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 620000
حداکقر قیمت 620000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 620000
حداکقر قیمت 940000
تلفن تماس --------