قیمت ترئونین در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 116000
حداکقر قیمت 117000
تلفن تماس --------