قیمت روز نهاده ها

قیمت ترئونین در تاریخ ۲۱-۰۴-۱۴۰۳