قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 230000
حداکقر قیمت 235000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 230000
حداکقر قیمت 235000
تلفن تماس --------